at-bang-thuong-mai T&T Vĩnh Hưng Hoàng Mai

            Mặt bằng Tầng Thương mại

 

 

 

 

 T&T Vĩnh Hưng Hoàng Mai

                         Mặt bằng tầng 3- tầng 12

T&T Vĩnh Hưng Hoàng Mai

      Mặt bằng chi tiết tầng 13-19

T&T Vĩnh Hưng Hoàng Mai

 Mặt bằng tầng 20-21

T&T Vĩnh Hưng Hoàng Mai

                          Mặt  Bằng tầng 22-23

                                                      

 T&T-vinh-hung hoàng mai

Thiết kế chi tiết căn hộ 3 ngủ

T&T-vinh-hung hoàng mai                                         Thiết kế chi tiết căn hộ 3 ngủ

T&T-vinh-hung hoàng mai

Thiết kế chi tiết căn hộ 2 ngủ

 

T&T-vinh-hung Hoàng Mai

Thiết kế chi tiết căn hộ 1 ngủ